POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych

GRAFIKON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaroszowicach 324 jest administratorem Twoich danych osobowych. Nasz NIP to 5512647500, REGON: 387899182 KRS: 0000877859. Jesteśmy spółką wpisaną do rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Krakowie.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres biuro@grafikon.pl lub telefonicznie na numer (33) 873 46 20.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzana są w celu wykonania łączącej nas z Tobą umowy i w celu realizacji naszych obowiązków podatkowych oraz wymogów rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Ponadto podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem). Jeśli jesteś pracownikiem/przedstawicielem naszego klienta lub dostawcy, przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż inaczej nie moglibyśmy wykonać umowy łączącej nas z Twoja firmą (celem jest więc jedynie współpraca z Twoją firmą). Takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO).

3. Jakie dane osobowe są przetwarzane

Jeśli jesteś naszym klientem:

1) numer telefonu,
2) adres poczty elektronicznej,
3) adres dostawy
4) w przypadku wystawienia faktury VAT – ponadto – dane klienta konieczne do wystawienia faktury w tym:

a) imię i nazwisko lub nazwa klienta oraz jego adres,
b) numer do identyfikacji na potrzeby podatku od towarów i usług,
c) historia zakupu klienta (data sprzedaży, ilość, cena, kwota należności ogółem)
d) nr PESEL,
e) nr NIP.

Jeśli jesteś naszym dostawcą:

1) imiona i nazwiska;
2) adres poczty elektronicznej;
3) numer telefonu;
4) adres prowadzonej działalności gospodarczej;
5) nazwa firmy;
6) numer NIP.

Jeśli jesteś pracownikiem/przedstawicielem naszego klienta lub dostawcy wysyłasz zapytanie z naszej strony:

1) imiona i nazwiska;
2) adres poczty elektronicznej;
3) numer telefonu;

4. Komu ujawniamy dane osobowe

Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe). Twoje dane mogą być również ujawnione innym naszym kontrahentom (klientom, dostawcom, podwykonawcom) w zakresie w jakim to będzie konieczne do wykonywania łączącej nas z Tobą umowy. Nie wiąże się to transferem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. Korzystamy także ze współpracy z zewnętrznymi podmiotami, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to podmioty świadczące dla nas usługi z zakresu:

−obsługi systemu informatycznego,
−dostawy (kurierzy, poczta),
−rachunkowości,

W stosownych umowach z tymi podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane mają być chronione zgodnie z RODO i nie będą transferowane do krajów trzecich.

5. Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały, to niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

6. Jak umożliwiamy realizację Twoich praw

Twoje prawa to:

−prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO) Artykuł 15 Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą czyli informacji o:

a) celu przetwarzania,
b) kategorii odnośnych danych osobowych,
c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

- prawo do uzyskania kopii
- prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO) Artykuł 16
- prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO) Artykuł 17
- prawo do ograniczenia przetwarzania
- prawo do sprzeciwu
- prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. 8.

7. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie, chyba że jesteś pracownikiem/przedstawicielem naszych klientów, podwykonawców lub dostawców wtedy dane otrzymujemy z Twojej firmy lub od wprost od Ciebie jeśli kontaktujesz się z nami bezpośrednio.

8. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.